ממן 12 – מבוא לפסיכולוגיה | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 12 במבוא לפסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה – כולל תשובות על הבנת שפה, התיאוריה של פיאז׳ה, למידה אופרנטית ומודל רמות העיבוד. 1. עבור כל אחד מהמשפטים הבאים ציינו אם הוא נכון או שגוי ונמקו את תשובתכם.  1. בהקשר להבנת שפה, דו משמעות מבנית הינו מצב בו למילה אחת יש שתי פרשנויות שונות. לא נכון – מכיוון שדו משמעות מבנית מתייחסת לדו משמעות של מבנה תחבירי ולא מילה בודדה 2. אחת הדרכים בהן ניתן לפתור בעיה, היא באמצעות השוואתה למצבים מוצלחים דומים בהם התנסינו. נכון – דרך זו נקראת פתרון בעיות אנלוגי, שבה אנו מנתחים את הבעיה הניתנת ובודקים האם פתרנו בעיה דומה לה בעבר, שנוכל ליישם את פתרונה על הבעיה הנוכחית.[…]

מבוא לפסיכולוגיה: ממן 11 2016א האוניברסיטה הפתוחה   שאלה 1 חוקר העלה את ההשערה כי יידוע אנשים לגבי הקשרי תפיסה משפיע על מהירותה. לשם כך הוא דגם 51 נבדקים והקרין להם 71 גירויים דו משמעיים מורכבים. הנבדקים התבקשו לזהות את הגירויים בתמונות. למחצית מהתמונות ניתנה הטרמה לפני הצגת הגירוי (כלומר, הוקרנה במהירות מילה הקשורה לאיור), ועבור המחצית הנוספת של התמונות לא הוקרנה הטרמה. החוקר מצא כי זיהוי תמונות עליהן נעשתה הטרמה היה מדויק ומהיר יותר בהשוואה לתמונות עליהן לא נעשתה הטרמה. א. כתבו מהם משתני המחקר- הגדירו מי מהם המשתנה התלוי ומי מהם המשתנה הבלתי תלוי. משתני המחקר הם מהירות התפיסה של אנשים, והשפעתה של הטמרה על המהירות. ב. האם נערך מחקר ניסויי או מתאמי? הסבירו.  המחקר שנערך הוא מסוג ניסויי.[…]